Terms & Conditions

Allmänna villkor för användandet av FIX BOX

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Fix My Phone Sverige AB, org. nr. 16556963–
6714/The Morad Group AB, org. Nr. 16556809-0202 (”FIX BOX”) och Användare av Tjänsten.


1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN


1.1 Fix My Phone Sverige AB:s tjänst (”FIX BOX”) består i att kunden (”Användaren”) beställer hem
en specialtillverkat box och returpåse (en ”FIX BOX”) för att kunna skicka in sin telefon som
Användaren önskar laga. Tjänsten påbörjas vid utskick av FIX BOX vilket innebär att Användaren
har ett sista giltighetsdatum. Om Användaren väntar med att skicka in FIX BOX till ett senare
tillfälle har Användaren tillgodo from första beställningsdag och fram till senast fjorton dagar (14
dagar) efter. Skickas inte mobilen in för reparation och FIX BOX, får Användaren en faktura på
trehundratrettionio (339) kronor för boxen och fraktavgift.


1.2 Tjänsten består i att en Användare beställer hem FIX BOX (enligt definition nedan), med
tillhörande material för att därefter via post kunna skicka sin trasiga mobil till Fix my Phone
Sverige AB serviceverkstad, där den repareras av utbildade reparatörer. Reparationen kommer
att ske med samma höga standard, kvalité och professionalism som alltid erbjuds i våra fysiska
butiker. Samma kvalitet erbjuds både till dig som privatpersoner och/eller företag.


1.3 Vid beställning av Tjänsten kan Användaren själv välja med vilket tidsintervall denne önskar
nyttja Tjänsten. Vid beställning skickas FIX BOX ut till Användaren och exakt när Användaren
väljer att laga sin mobil avgör Användaren själv, men senast inom 14 dagar from första
beställningsdag.


1.4 Fix My Phone Sverige AB fakturerar Användaren när kostnaderna uppstår. I de fall Användaren
önskar vänta med att skicka in sitt mobil har Användaren ett tidsspann tills mobilen skickas in
eller tills FIX BOX sist giltighetsdatum passerats. För dem som väljer att nyttja FIX BOX faktureras
Användaren för reparationen/reparationerna efter lagningen. I de fall Användare inte nyttjar FIX
BOX inom sista giltighetsdatum, faktureras Användaren för kostnaden av boxen samt
administrativa utgifter.


1.5 Om Fix My Phone hittar andra fel i mobilen än de som Användaren ursprungligen skickat in den
för, kommer en reparatör kontakta Användaren innan övrig reparation sker, för godkännande.
Reparatören tillsammans med Användaren gör en behovsanalys och därmed ger också
prisförslag som godkännes innan lagningen.


2. FIX BOX


2.1 Det material som Fix My Phone Sverige AB tillhandahåller Användaren i samband med Tjänsten
omfattar ett specialanpassad box, och förslutningsbar returpåse med porto. I boxen erhåller
Användaren också instruktioner för användandet av (”FIX BOX”). Boxen är anpassad till mobilen
som skickas in till Fix My Phone Sverige AB.


2.2 Om Användaren har förlorat något av det Fix My Phone Sverige AB:s tillhandahållna materialet
ska detta anmälas via e-post till service@fixmyphone.se. Fix My Phone Sverige AB kommer då att
tillhandahålla en ny FIX BOX med komplett uppsättning av material i enligt med de uppgifter som
Användaren angav vid den ursprungliga beställningen. Fix My Phone Sverige AB äger rätt att
fakturera en avgift om trehundratrettionio (339) kronor för att tillhandahålla sådant nytt
material.


2.3 Användaren ska alltid kontakta Fix My Phone Sverige per mail (service@fixmyphone.se) för
konsultation om Användaren misstänker att något material är defekt eller saknas. Om anmälan
om defekt eller skadat material sker inom fjorton (14) dagar från beställningen, tillhandahåller
Fix My Phone Sverige AB en ny kostnadsfritt FIX BOX. Om sådan anmälan sker senare än inom
angivna fjorton (14) dagar förbehåller sig Fix My Phone Sverige AB rätten att debitera en avgift
om trehundratrettionio (339) kronor för det nya materialet.


2.4 Fix My Phone åtar sig inte under några omständigheter att ansvara för skador som uppstår i
samband med användande av defekt eller på egen hand justerat material. Ansvar för sådana
skador åligger alltid Användare.


2.5 Om Användare efter beställning av FIX BOX eller i samband med utskick av faktura inte mottagit
sin FIX BOX eller om något av det tillhörande materialet saknas ska Användaren anmäla detta till
Fix My Phone Sverige AB via e-post på service@fixmyphone.se senast inom fjorton (14) dagar
efter genomförd beställning. Om sådan anmälan sker inom angivna fjorton (14) dagar skickas ett
nytt FIX BOX utan extra kostnad. Om sådan anmälan sker senare än inom angivna fjorton (14)
dagar äger Fix My Phone Sverige AB rätt att fakturera en avgift om trehundratrettionio (339)
kronor för att skicka ett nytt FIX BOX till Användaren.


3. ANVÄNDARENS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN

3.1 Användare åtar sig att försända mobilen i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls i
samband med utskick av FIX BOX samt information som ges på www.fixmyphone.se


3.2 Det åligger Användaren att säkerställa att Fix My Phone har korrekt information om Användarens
adress. Om Användare angivit felaktiga adressuppgifter vid beställning, har begärt eftersändning
eller har flyttat och detta resulterar i att FIX BOX returneras till Fix My Phone Sverige AB
förbehåller sig Fix My Phone Sverige AB rätten att fakturera en avgift om trehundratrettionio
(339) kronor för att skicka ut FIX BOX till Användaren igen. Detta gäller oavsett om det är fråga
om Användares första FIX BOX, eller ett extra utskick till Användaren.


3.3 Användare ska vid osäkerhet om hur paketering av mobilen ska ske kontakta Fix My Phone
Sverige AB via e-post på service@fixmyphone.se varvid Fix My Phone Sverige AB kan ge skriftligt
besked till Ansvändaren senast nästkommande vardag. Sådant besked kan även innebära att Fix
My Phone Sverige AB ger sitt medgivande till att paketering sker på annat vis än vad som finns
angivet i punkt 1. ovan.


3.4 Användarens FIX BOX skickas oftast ut nästföljande vardag. Vid hög belastning kan Fix My Phone
Sverige AB avvakta med att skicka ut nya beställningar i upp till 2 arbetsdagar. Om FIX BOX inte
dyker upp inom 5 (fem) dagar ska Användaren meddela detta till Fix My Phone Sverige AB via
mail på service@fixmyphone.se


3.5 Fix My Phone Sverige AB saknar möjlighet att känna till mobilets skick när de skickas in eller hur
de behandlas av Användaren eller under frakten vid retur. Därav utgår ingen ersättning vid repor,
vattenskada, eller andra skönhetsfläckar och skador som Användaren påstår har uppstått under
transport eller hos Fix My Phone Sverige AB.


3.6 Böjda mobiler (ex äldre iPhone modeller) rätas ut till den mån det går, för att kunna placera
skärmen ordentligt. Detta kan resultera i att i limningen av skärmen i framtiden släpper om
Användaren inte väljer att laga baksidan också. Väljer användare att inte laga baksidan också vid
böjd baksida, ansvarar Fix my Phone Sverige AB ej eller ersätter inte Användaren för skador på
mobilen som uppkommer genom försök till reparation


4.1 Fix My Phone Sverige AB ska tillhandahålla transportmaterial samt vid senare valfritt tillfälle en
professionell reparation för privatpersoner och företagskunder samt sälja produkter av hög
kvalité.

4.2 Fix My Phone Sverige AB ska säkerställa att Användare tillhandahålls FIX BOX och tillhörande
material och retursedel enligt det antal som angavs vid ursprungsbeställningen.

4.3 Fix My Phone Sverige AB ska sedvanligen returnera Användares mobilen inom fem (5)
arbetsdagar från det att Fix My Phone Sverige AB mottagit mobilen. Fix My Phone Sverige AB
förbehåller sig dock rätten att det i undantagsfall kan ta längre tid vid högt tryck eller i de fall vi
behöver beställa in rätt skärm eller komponent till mobilen. Fix My Phone Sverige AB målsättning
är att det aldrig ska ta längre tid än tio (10) arbetsdagar från det att mobilen mottagits till dess
att de returneras till Användaren.


4.4 Fix My Phone Sverige AB ansvarar inte för förseningar som ligger utanför Fix My Phone Sverige
AB:s kontroll. Sådana förseningar kan exempelvis föranledas av, men begränsas inte till, Postens
hantering av FIX BOX. De tider som baseras på de val Användaren gör vid beställning är cirkatider
för postgången. Exempelvis anges 3-4 vardagar + ev. helg som normal leveranstid för
valet ”Standardfrakt” vid beställning (B-post). För valet ”Express” anges 1-2 vardagar (A-post).
Fix My Phone Sverige AB ersätter eller kompenserar inte Användaren för någon försening i
postgången då sådant kan inträffa.


4.5 Fix My Phone Sverige AB ansvarar inte för om Posten/brevbäraren, av vilken anledning det än
må vara, väljer att inte leverera FIX BOX i Användares brevlåda utan i stället aviserar för
uthämtning vilket ligger utanför Fix My Phone Sverige AB:s kontroll. I den händelse att Användare
inte hämtar ut sin FIX BOX, varpå detta returneras till Fix My Phone Sverige AB, äger Fix My Phone
Sverige AB rätt att fakturera Användare med en ny kostnad om trehundratrettionio (339) kronor
för att skicka FIX BOX till Användaren igen


5. FIX MY PHONE SVERIGE AB OCH REPARATION AV MOBILER


5.1 Fix My Phone Sverige AB reparationsverkstad/er tillhandahåller reparationer av professionell
karaktär och har gjort detta sedan 2013. Det innebär att vi reparerar mobiler på ett sådant sätt
att mobilen till största möjliga mån repareras till dess ursprungliga form. Alla metoder och
komponenter som används för reparation har noggrant valts ut och görs av erfarna, utbildade
och kvalificerade tekniker. Resultatet kan variera från mobil till mobil beroende på underhåller
och ursprungsläget på telefonen. Fix My Phone Sverige AB förbehåller sig rätten att själva
bedöma hur mobilen skall repareras om teknikern inte får kontakt med Användaren inom rimlig
tid. Endast de reparationer som krävs för att mobilen skall vara användbar kommer att repareras
av teknikern, för att mobilen skall kunna returneras på bästa sätt. I de fall då Användaren skickat
med information och specificerat önskemål kommer dessa reparerar i enlighet med
Användarens information och Fix My Phone Sverige AB standard.

5.2 Fix My Phone Sverige AB erbjuder 3 månaders funktionsgaranti på utbytta delar samt arbete.
Garantin gäller inte om felet uppstår genom handhavandefel från Användarens sida, t.ex. tapp-,
fukt-, damm-, klämskada eller böjd ram på enheten. (Fix My Phone deformerar böjda ramar vid
reparation, kontrollera ramen innan betalning. Om ramens skick är dålig, då rekommenderas
Användaren att byta ram på enheten)


5.3 Garantin gäller ej om mobilen inte går att testa vid tidpunkten enheten lämnas in till oss, till följd
av urladdat batteri, touch-fel på enhetens skärm eller om enheten är ”död”.


5.4 All data är i regel kvar på enheten efter en reparation men Fix My Phone Sverige AB tar inget
ansvar för förlorad data. Vi rekommenderar att Användaren innan inskickad FIX BOX till oss,
säkerhetskopierar mobilen.


5.5 Fix My Phone Sverige AB ansvarar inte för program- och mjukvara-fel. Det är emellanåt lämpligt
att fabriksåterställa enheten efter en reparation, ett batteribyte eller skärmbyte.


5.6 Vid en skärmskada/tappskada och i händelse av att en Användaren ber Fix My Phone Sverige AB
reparera en Apple-enhet kan, enheten innan eller under reparationen generera en “Error 53”
(touch-id problem). Användaren är medveten om och samtycker till att Fix My Phone Sverige
AB inte tar ansvarar och ger ingen garanti i händelsen av förekomst av en ”Error 53”.


5.7 Problem med hemknappen. Vi har upptäckt att iPhone 6/6S/7/8 samt alla Plus-modeller kan få
problem med hemknappen efter att den blivit tappad. Du har kanske inte upptäckt det ännu,
men efter att ha demonterat skärmen och tagit bort alla skruvar, för att sen sätta tillbaka dem,
fungerar ibland inte sensorn och elektroniken bakom hemknappen som det skall. Det beror på
att den kan ha delat på sig vid fysisk påverkan och när vi avlägsnar skruvarna blir skadorna synliga.
Vi kanske inte kan lösa detta problem, det kan endast Apple auktoriserade verkstäder göra.


5.8 Baserat på statistiken är risken för att detta problem har uppstått är ca 1-2 enheter på tusen
enheter. Om hemknappen på din iPhone har blivit påverkad, fungerar inte hemknappens
funktionalitet efter ett skärmbyte, touch-ID-funktionen slutar att fungera och telefonen kan bli
varm. Observera att Fix My Phone Sverige AB inte tar ansvar för att åtgärda detta problem
eftersom vi vet att vi inte var upphov till skadan. Problemet är relaterat till iPhone 6/6S/7/8. I
sådana fall monterar vi tillbaka den ursprungliga skärmen och hänvisar Användaren till Apple
auktoriserad verkstad. Priset hos en Apple auktoriserad verkstad matchar ej våra priser. Fix My
Phone Sverige AB står inte för mellanskillnaden i pris. Vi tar inte ut någon kostnad av Användaren
för arbetet.


5.9 Fix My Phone har ej ansvar om en utbytt eller reparerad del i telefonen slutar fungera till följd
av uppdatering av telefonens mjukvara.


5.10 Garanti lämnas ej på reparationer av vattenskadade enheter.


5.11 Fix My Phone står ej för kostnader för förlorad inkomst på grund av felaktigheter


5.12 Reparationen kan bryta tillverkargarantin på din enhet.


5.13 För enheter som är vattentäta garanteras inte vattentätheten efter reparationen.


5.14 Reservdelar som inte är original kan komma att användas vid reparationen.


5.15 En serviceavgift på 295 kronor tas ut då inte telefonen går att laga. En serviceavgift på
295 kronor tas ut om felet inte omfattas av garantin, till exempel handhavandefel, programfel
eller fuktskador.


5.16 Fix My Phone Sverige AB erbjuder gratis felsökning om Användaren accepterar
kostnadsförslaget. Avböjs kostnadsförslaget och Användaren vill att vi skicka tillbaka mobilen
efter en undersökning så debiteras Användaren 295 kronor ink moms. Om Användaren istället
väljer att skrota enheten hos Fix My Phone Sverige AB, så erläggs ingen avgift för
undersökningen.


5.17 Om Användaren och teknikern inte kan enas om ett fel ska räknas som en
garantireparation eller inte kan Användaren vända sig till service@fixmyphone.se för en andra
bedömning.

 

 

6. RETUR AV FEL FÖREMÅL

6.1 Om Användare vid retur av föremål från Fix My Phone Sverige AB av någon anledning skulle
återfå̊fel mobil eller reparation ska Användaren omedelbart kontakta Fix My Phone Sverige AB
via e-post på service@fixmyphone.se.

6.2 De felaktiga föremålen ska utan dröjsmål, men senast inom tio (10) arbetsdagar returneras till
Fix My Phone Sverige AB genom REK-försändelse. Fix My Phone Sverige AB.


6.3 Om Användaren inte returnerar sådana felaktigt utskickade föremål senast inom fem (5)
arbetsdagar efter det att kontakt etablerats mellan Fix My Phone Sverige AB och Användaren
och ett nytt FIX BOX har skickats till Användaren äger Fix My Phone Sverige AB rätt att debitera
Användaren med belopp motsvarande nyanskaffningsvärde för föremålen för att ersätta den
Användare vars föremål Användaren mottagit.


6.4 Om Användare på detta vis mottar fel föremål och agerar i enlighet med ovan punkter åtar sig
Fix My Phone Sverige AB att stå för samtliga kostnader för att återsända föremålen samt för
kostnaderna för Användarens egna föremål. Det vill säga Användaren behöver inte betala för
tillhandahållandet av Tjänsten för de egna föremålen.

 

7. PRISER


7.1 De priser som gäller för Användare är de som framgår av vid var tid gällande prislista på
www.fixmyphone.se. Det pris som Användare betalar vid ett andra tillfället kan därmed skilja sig
från det pris som gällde vid det första tillfället.


7.2 Fix My Phone Sverige AB har ett antal rabattkoder som används av olika aktörer och sajter. Detta
star helt utanför Fix My Phone Sverige AB kontroll varför ev. missförstånd, vilseledande
marknadsföring och liknade skall riktas mot sådan aktor och ej Fix My Phone Sverige AB. Detsamma
gäller även för rabattkoder som är felaktiga eller slutat gälla. Exempelvis finns det många sajter
som ”jagar rätt” på rabattkoder för att presentera dessa på sina egna rabatthemsidor. Vad som
skrivs och vilken information de tillhandahåller där ska Fix My Phone Sverige AB ej hållas ansvarig
för.


7.3 Om Användare väljer att ångra beställningen och Fix My Phone Sverige AB hunnit skicka material till
Användare, äger Fix My Phone Sverige AB rätt att fakturera Användaren för de kostnader för förstört
material som ej går att återanvända. Om Användaren inte själv bekostar returen av utskickat
material äger Fix My Phone Sverige AB rätt till att ta betalt för materialet med trehundratrettionio
(339) kronor. Om användaren själv bekostar returen faktureras Användaren enbart för det material
som inte går att återanvända med tvåhundrafyrtionio (249) kronor. Om Användaren returnerar FIX
BOX så att Fix My Phone Sverige AB får stå för returkostnaden faktureras Användaren
trehundratrettionio (339). Returen ska då göras utan att tilläggsförsäkringen REK (rekommenderad
post) nyttjas varför FIX BOX annars även fakturerar Användaren extrakostnaden för REK –
försäkringen. Retur av tomt outnyttjat FIX BOX ska ske snarast och senast inom 14 arbetsdagar från
det att Användaren mottagit försändelsen. I annat fall utgår betalning så som om Användaren inte
har för avsikt att returnera FIX BOX. Vid ett ångrat produktköp ska Användaren på samma vis
bekosta returen av produkten samt ev. förstört/redan förbrukat förpackningsembalage.


8. BETALNING OCH FAKTURA


8.1 Fix My Phone Sverige AB äger rätt att skicka faktura via e-post till Användare när beställning av
Tjänsten har genomförts och reparationen av mobilen är genomförd, eller vid tidigare tidpunkt om
Användare har utnyttja tjänsten innan den har passerat. Samtliga kostnader som enligt Villkoren
tillkommer utöver det belopp Användaren ska betala för Tjänsten kommer att antingen adderas till
Användares faktura vid ordinarie utskickstillfälle eller faktureras separat.


8.2 Betalningsvillkor för faktura är 15 dagar. Fakturan går att förlänga via Klarna mot en tilläggskostnad.
Vänligen besök klarna.se för mer information.


8.3 Fix My Phone Sverige AB förbehåller sig rätten att överlåta fakturering till tredje part eller sälja
faktura till tredje part. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren äger
Fix My Phone Sverige AB eller tredje part som övertagit rätten till fakturan rätt att överlåta fakturan
till inkassobolag som därefter övertar ärendet för vidare handläggning och hantering.


8.4 Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren och påminnelse därmed
skickas tillkommer en påminnelseavgift i enlighet med vid var tid gällande lag om ersättning för
inkassokostnader m.m. Avgift och ränta tillkommer även om Användare fortsatt underlåter att
erlägga betalning och ytterligare påminnelse eller vidare betalningsföreläggande påbörjas.


8.5 När Användare öppnar det e-postutskick innehållande fakturan så anses Användaren tagit emot
fakturan. Om e-postutskicket däremot inte öppnas så skickar Fix My Phone Sverige AB
fakturapartner ut fakturan via vanlig post 2 dagar efter det att e-postfakturan inte har öppnats. I
detta fall utgår en faktureringsavgift vilken framgår av prissidan.


8.6 Om Användare väljer att skicka föremålen såsom REK innebär det att en del av försändelsen är
försäkrad av PostNord. Fix My Phone Sverige AB rekommenderar att man som Användare alltid
skickar med REK-inrikes. Via REK kommer PostNord utöver detta att ersätta eventuell överskjutande
del upp till maximalt femtontusen (15 000) kronor per FIX BOX till användaren, i de fall FIX BOX
slarvas bort av PostNord.


8.7 Fix My Phone Sverige AB returnerar försändelsen enligt samma val (försäkrat eller oförsäkrat) som
FIX BOX anländer till Fix My Phone Sverige AB av användaren.


8.8 En REK försäkring innebär att föremål som förloras under transport eller hos Fix My Phone Sverige
AB:s reparationsverkstad ersätts till nyanskaffningspris såvitt Användare kan uppvisa giltiga
inköpskvitton samt postens inlämningskvitto samt att vikten på REK -kvittot stämmer överens med
den förlorade mobils vikt. Om videoövervakningsfilm saknas vid förlust vid leverans in till Fix My
Phone Sverige AB. Fix My Phone Sverige AB äger rätt att avgöra om kontantutbetalning ska ske eller
om Användare ska ersättas med likartat föremål motsvarande återanskaffningsvärdet för förlorade
föremål. Vid bedömning av en situation då ett föremål förkommit tillämpar Fix My Phone Sverige
AB samma regler som Posten vilket innebär att föremålet eftersöks i enlighet med Postens vid var
tid gällande villkor och först efter att eftersökning har skett under tid som där anges kommer Fix
My Phone Sverige AB att ersätta Användare för det förkomna föremålet.


8.9 I det fall Användarens FIX BOX skickas in och returneras med oförsäkrad transport (ej REK) saknar
Fix My Phone Sverige AB möjlighet till att spåra försändelsen noggrant för att därmed kunna avgöra
om FIX BOX verkligen har skickats in eller mottagits vid retur efter en påstådd förlust. Detta gör att
vi ej heller lämnar någon ersättning för vare sig de påstått förlorade föremålen eller för kostnaden
för reparationen. Användaren får en mer noggrann spårning och försäkring vid Rek-Inrikes av
postnord.


9 GARANTIÅTAGANDE OCH REKLAMATION

9.1 Fix My Phone Sverige AB tillhandahåller en garanti för att Användaren ska vara nöjd med
tillhandahållen Tjänst eller köp av produkt. Denna garanti innebär att den Tjänst som tillhandahålls
ska genomföras på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Garantin gäller på reparationen
och inte övriga delar på mobilen. Garantin gäller på reparationen eller produkten/enheten som
bytts ut och inte på skador som är självförvållat av Användaren eller av Postnord, garantin gäller
inte på batteri, tappskador, vattenskador, fuktskador, damm, smuts, repor, sprickor och annat
som ligger utanför Fix My Phone Sverige AB:s ansvar.

9.2 Den garanti som Fix My Phone Sverige AB tillhandahåller innebär att Användare äger rätt att
kostnadsfritt återsända aktuella föremål varpå Fix My Phone Sverige AB gör om arbetet.

9.3 Ovanseående garanti omfattar ej självvållande skador av Användaren. Garantin skall meddelas
inom ramen på 3 månader (90 dagar) efter reparationen och skall meddelas Fix My Phone Sverige
AB per mail service@fixmyphone.se. Fix My Phone Sverige AB äger rätt att neka reparationen om
Fix My Phone Sverige AB anser att reparationen inte faller inom garantin. Fix My Phone Sverige AB
förbehåller sig rätten att inte lämna någon annan ersättning än krediterad kostnad för nyttjad
Tjänst.

9.4 Om Användare är missnöjd med kvaliteten på reparationen eller en produkt ska detta anmälas
skriftligen via e-post till service@fixmyphone.se. Denna anmälan ska innehålla uppgifter om på
vilket sätt Användaren är missnöjd samt med minst en bifogad bild per föremål som påvisar den
brist som föranleder Användarens missnöje.


9.5 Eventuell tvist angående kvalitet på utförd reparation förbehåller sig Fix My Phone Sverige AB
rätten att anlita en utomstående sakkunnig för att bedöma om tillhandahållen reparation
överensstämmer med fackmannamässigt och professionellt utförande i enlighet med hur andra
professionella reparatörer skulle genomfört reparationen. Om denne sakkunnige finner att utförd
Tjänst uppfyller dessa krav skall Användaren stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal
som om de aktuella föremålen varit inskickade såsom ett extrainskick.


9.6 Denna garantiförpliktelse ska åberopas senast inom tre (3) månader av Användare som är
privatperson.